Chinese slang words

รวมคำแสลงภาษาจีน

chinese slang words

 

รวมคำแสลงที่เจอจากในอินเตอร์เน็ต ห้องแช็ต ต่างๆที่ถามเข้ามานะครับ

these word are corrected from internet forum and I the chat room


 

泡菜妹
pào cài mèi

 

泡菜 pào  cài

แปลว่า กิมจิ

it’s mean korean Kimchi .

 

妹 mèi

แปลว่า น้องสาว เด็กผู้หญิง

mean  little girl, little younger sister.

 

泡菜妹 pào cài mèi

แปลตรงตัวว่า น้องสาวกิมจิ ความหมายก็คือ ผู้หญิงเกาหลีน่ารักๆ  เป็นคำแสลง

Literary mean Kimchi girl. simply mean (cute) korean girls. It’s a slang word

 

Normally just use.  หากไม่ใช้คำแสลงสามารถใช้คำนี้แทนได้

韓國女孩

(韩国女孩)
hán guó nǚ hái

 


 

櫻花妹 (樱花妹)
yīng huā mèi

 

櫻花 (樱花) yīng huā

แปลว่า ดอกซากุระ

it’s mean Sakura (Cherry Blossom) .

 

妹 mèi

แปลว่า น้องสาว เด็กผู้หญิง

mean little girl, little younger sister.

 

櫻花妹 (樱花妹) yīng huā mèi

แปลตรงตัวว่า น้องสาวซากรุ ความหมายก็คือ ผู้หญิงญี่ปุ่นน่ารักๆ เป็นคำแสลง

Literary mean Sakura girl.This is slang word.simply mean (cute) japanese girls.

 

Normally just use.  หากไม่ใช้คำแสลงสามารถใช้คำนี้แทนได้

日本女孩

rì běn nǚ hái


啤酒肚
pí jiǔ dù

啤酒 pí jiǔ
แปลว่าเบียร์
mean beer

肚 dù
มาจาก 肚子 [dù zi] แปลว่าท้อง
from the word 肚子 [dù zi] mean stomach

啤酒肚 pí jiǔ dù
แปลตรงตัวว่าท้องเบียร์ ความหมายก็คือ ลงพุงนั่นเอง
simply mean big belly or beer stomach

 


做炒飯
(做炒饭)

zuò chǎo fàn

炒飯 ข้าวผัด fried rice
做 ทำ make(cook)

แปลตรงตัวว่า “ทำข้าวผัด” ในความหมายแสลงคือ “มีเซ็ก”

literally mean to cook fried rice.
in slang mean have sex.

note:

做愛
(做爱)
zuò’ài

ความหมายคือ “มีเพศสัมพันธ์”
mean “have sex”