เรียนภาษาจีนแล้วจะอ่านภาษาญี่ปุ่นออกไม๊

เรียนภาษาจีนแล้วจะอ่านภาษาญี่ปุ่นออกไม๊

Do Chinese people understand japanese (language)

 

มีเพื่อนในแช็ทถามมาว่า ถ้าเรียนภาษาจีนแล้วจะอ่านภาษาญี่ปุ่นออกไม๊
มีภาษาญี่ปุ่นบางคำเหมือนภาษาจีนมาก
In the chat room, there was a question whether chinese speaker will they understand japanese. Some japnese character look like chinese.

ถ้าเป็นการพูดภาษาญี่ปุ่นกับคนที่รู้ภาษาจีน อันนี้บอกได้เลยว่าคนที่เป็นภาษาจีนจะไม่เข้าใจอย่างแน่นอน การอ่านออกเสียงต่างกันมาก
In term of speaking and listening, if japanese people speak to chinese speaker, they won’t understand what japanese said because the way both language are pronouce are very different.

ภาษาญี่ปุ่น บางคำจะใช้ภาษาจีน ทำให้คนที่รู้จีนสามารถเข้าใจในบางคำได้ เช่น
interm of reading. The Kanji, some of them are adopted from chinese so chinese speaker may guess some meaning of the japanese sentence. for example

人は魚を食べる
人は魚に食べられた
人は魚を食べるつも

คนที่เข้าใจภาษาจีนจะรู้ว่า ประกอบด้วยคำสามคำ
Chinese speaker know only 3 word
人 Rén คน human
魚 yú ปลา fish
食 shí กิน eat

สิ่งที่คนที่เข้าใจภาษาจีนจะเห็นจะประมาณนี้
what chinese speaker see will be like these.

human ? fish ? eat ?????
human ? fish ? eat ????
human ? fish ? eat ????

คน?ปลา?กิน?????
คน?ปลา?กิน????
คน?ปลา?กิน?????

คนเป็นภาษาจีนรู้ว่ามี คน มีปลา มีการกิน พอเดาได้ แต่ไม่รู้ว่าแต่ละอย่างทำอะไรกัน ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงนั่นเอง
Chinese speaker won’t know what human, fish, eat are related to each other.

คำแปล / translation

人は魚を食べる = คนกินปลา = man eat a fish
人は魚に食べられた = ปลากินคน = man eaten by a fish
人は魚を食べるつもり = คนตั้งใจจะกินปลา = man intend to eat fish

นอกจากนี้ในภาษาญี่ปุ่นยังใช้ จีนแบบตัวย่อ จีนแบบตัวเต็ม บางคำภาษาญี่ปุ่นก็คิดค้นขึ้นมาเอง ทำให้คนเป็นที่เป็นภาษาจีนอ่านภาษาญี่ปุ่นยากขึ้นไปอีก

Additionally, Some Kanji are invented by japanese. Kanji that adopted from chinese are sometime use traditional chinese sometime use simplified chinese. So japanese Kanji are quit a challenge to chinese speaker to read.