เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี กับชิต.ครับ

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี
สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน และผู้สนใจทั่วไป
ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม เรียนภาษาจีนกับชิต.ครับ ตอนที่ 6 (ต่อต่อ)
เรียนภาษาจีนง่ายๆ ต่อราคาเป็นภาษาจีน ประโยคสั้นๆที่ใช้บ่อย
คำศัพท์ภาษาจีนในบทนี้
 
เวลามีค่ามาก
一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰
(一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴)
yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn
 
เวลา
光陰
(光阴)
guāng yīn
 
ยาก
(难)
nán
 
ซื้อ
(买)
mǎi
ทองคำหนึ่งนิ้ว มีค่าเท่ากับเวลา 1 นิ้ว
一寸光陰一寸金
(一寸光阴一寸金)
yī cùn guāng yīn yī cùn jīn
 
ทองคำหนึ่งนิ้ว ซื้อเวลายาก
寸金難買寸光陰
(寸金难买寸光阴)
cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn
 
อันนี้ราคาเท่าไหร่
這個多少錢
(这个多少钱)
zhè gè duō shǎo qián
 
มาก, เยอะ
duō
 
น้อย
shǎo
 
มากน้อย(เพียงใด)
多少
duō shǎo
 
เงินทอง
錢(钱)
qián
 
(ราคา)เท่าไหร่
多少錢
(多少钱)
duō shǎo qián
 
อันนี้ 500 บาท
這個 500 塊
(这个 500 块)
zhè gè wǔ bǎi kuài
 
ก้อน, ชิ้น
塊(块)
wǔ bǎi kuài
 
500 บาท
500塊
( 500块)
wǔ bǎi kuài
 
500บาท
500 泰銖
(500 泰铢)
wǔ bǎi tài zhū
 
เงินไทย 500 บาท
泰幣500塊
(泰币500块)
tài bì wǔ bǎi kuài
 
100
一百
yī bǎi
 
600
六百
liù bǎi
 
คิดฉัน 100 บาทดีหรือไม่
算我100塊好嗎
(算我100块好吗)
suàn wǒ yī bǎi kuài hǎo ma
 
ดีหรือไม่
好嗎
(好吗)
hǎo ma
 
ไม่ดี
不好
bù hǎo
 
ดี
hǎo
 
ฉันคิดเธอ 600 บาทดีหรือไม่
我算你600塊 好嗎
(我算你600块 好吗)
wǒ suàn nǐ liù bǎi kuài hǎo ma